Algemene voorwaarde

Algemene Voorwaarden Joyful Kids

Definities & algemeen

In deze algemene voorwaarde (hierna voorwaarde wordt verstaat: 

Joyful kids is eigendom van Laura Goeree en is gevestigd te Amersfoort onder KVK nr. 57593311
Klant is degene met wie Joyful Kids een overeenkomst is aangegaan. 
Partijen zijn Joyful Kids en klant samen.
Consument is een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 
Website: www.joyfulkids.nl
Producten en diensten, online cursus, trainingen, masterclasses en e-books 

Contactgegevens Joyful kids 
Joyful kids
Adres: Keulemangaarde 6, 3824 ZR Amersfoort
Email: Info@joyfulkids.nl
Ingeschreven KVK 5759331 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:
De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Joyful kids. 
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarde van de klant of van derde uitdrukkelijke uit. 

Prijzen 
Alle prijzen die Joyful kids hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief overige kosten zoals, reis, verzendkosten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of ander overeengekomen. 
Alle prijzen op www.joyfulkids.nl hanteert zijn producten of diensten op de website zijn gekenmerkt met € kunnen te allen tijde wijzigen. 
De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Joyful Kids vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. 
Joyful Kids heeft het recht om alles prijzen aan te passen. 

Betaling en betaling termijn
De betaling geschiedt voordat deelname aan Joyful Kids begonnen is. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant. Is gekozen voor betalen in termijnen, dan wordt de eerste termijn voorafgaand per Ideal betaald en worden de overige termijnen voorafgaand aan de volgende modules per factuur voldaan. Als de betaling niet ontvangen is voor de desbetreffende module start, wordt de participant niet toegelaten tot deze module. Joyful Kids doet haar uiterste best facturen op tijd de sturen en herinneringen te sturen.

Gevolgen van niet tijdig betalen
Betaalt een klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Joyful kids gerechtigd om de dienst op te schorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Joyful Kids, dan is de klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs te betalen. 

Herroepingsrecht
Een consument kan een online aankopen gedurende de bedenktijd van 5 dagen zonder opgave van reden ontbinden. op voorwaarde dat: 

Het product of dienst NIET is gebruikt  en de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 5 dagen vangt in op de dag dat de consument het product heeft gekocht. 

Uitvoering van de overeenkomst 

  1. Joyful kids, voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van de vakmanschap uit. 
  2. Joyful Kids kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor keuzes die de klant maakt. 

Intellectuele eigendom

  1. Joyful kids behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten etc.) Alle informatie afbeeldingen en andere informatie. 
  2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joyful Kids kopiëren of aan derde verstrekken of beschikbaar stellen.

Klachten 

  1. De klant dient een klacht in te dienen via Info@joyfulkids.nl en zal hier schriftelijke binnen 48 uur een reactie op ontvangen 

Aansprakelijkheid

  1. Joyful Kids kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor keuzes die de klant maakt. 
  2. Alle afbeeldingen, voorbeelden, foto’s, kleuren, tekeningen omschrijvingen op de webiste is slecht een indicatie. Dit kan geen aanleiding zijn tot schade vergoeding of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst op enige verplichting. 

Recht op ontbinding 

  1. Joyful Kids heeft recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt. 
  2. Joyful kids heeft recht om na nalatigheid van de klant van betaling de klant het product te ontzeggen. 
Winkelwagen